Plastisol Ink

Union Ink plastisol Inks, Maxopake, Mixopake, & Ultrasoft.